Institute of Research on Economics, Environment and Data Science (IREEDS)

We are looking for partners to do the following research together

Other research topics

Gaël Giraud and VCREME

Gaël Giraud and VCREME

Chương trình nghiên cứu ứng dụng GEMMES (GEneralized Monetary Macrodynamics for the Ecological Shift) được AFD triển khai vào năm 2015 với mục tiêu là... Read more

Using R in Empirical Finance

Using R in Empirical Finance

1.Lịch sử hình thành R R là một phương ngữ của S. (S là một ngôn ngữ đã được phát triển bởi John Chambers và Bell Labs hiện đã không còn hoạt động. Nă... Read more

5 steps to study abroad

5 steps to study abroad

Hành trình du học là một hành trình khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và chuẩn bị thật tốt nhưng khi bạn đã vượt qua, nó sẽ là những kỉ niệm khiến bạn mỉm... Read more

Institute of Research on Economics, Environment and Data Science (IREEDS), 2018