Institute of Research on Economics, Environment and Data Science (IREEDS)

Published papers

Published papers

Gaël Giraud and VCREME

Gaël Giraud and VCREME

Chương trình nghiên cứu ứng dụng GEMMES (GEneralized Monetary Macrodynamics for the Ecological Shift) được AFD triển khai vào năm 2015 với mục tiêu là... Read more

Institute of Research on Economics, Environment and Data Science (IREEDS), 2018